Projektid

Projekti nimi  MTÜ Võru Folkloorifestival tegevusvõimekuse suurendamine

Aeg:  01.04.2017 – 30.04.2018

Eesmärgid:  MTÜ Võru Folkloorifestivali läbimõeldud ja struktureeritud tegevus toetub motiveeritud liikmeskonnale, mis võimaldab tulemuslikult täita ühingu eesmärke ja olla oma sihtrühmale avatud partneriks.

Toetussumma:  8470 eurot

Olulisemad tegevused:  

Antud projekti tegevuste tulemustena on MTÜ Võru Folkloorifestival saavutanud tegevusvõimekuses uue taseme: MTÜ liikmeskond on muutunud suuremaks, iga meeskonnaliige teab oma rolli ühingus, ühingu eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks tehtavad tegevused on planeeritud ja fikseeritud;  MTÜ liikmeskond ja püsivabatahtlikud on koostööaltid, omavad tegevuseks vajalikku informatsiooni ja tunnevad end turvaliselt, ühingu sihtrühmad on määratletud, toimub infovahetus erinevate kommunikatsioonikanalite kaudu; kommunikatsioon toimub planeeritult ja analüüsitult.

Projekti tegevustena viiakse läbi kaks meeskonnakoolitust, mille käigus arutatakse läbi ühingu väärtused, meeskonnatööd toetavad kokkulepped, rollid, vastutus ja võrdsus meeskonnas; toimub kaks kommunikatsioonikoolitust, kus selginevad ühingu sise- ja väliskeskkonna eesmärgid, sõnastatakse põhisõnumid, räägitakse läbi kommunikatsioonikanalite ja vahendite kasutamise võimalused, koolituste tulemusena valmib ühingu kommunikatsiooniplaan, tõhusamalt funktsioneeriv MTÜ koduleht.

Projekti ühe tegevusena luuakse ühingule arengukava, kus fikseeritakse nii lähiaja kui ka pikema perspektiivi eesmärgid ja tegevused. Projekti käigus selginenud ühised arusaamad aitavad ühingul kindlamalt liikuda soovitud suunas. Loodud strateegilised dokumendid: arengukava ja kommunikatsiooniplaan, aitavad läbimõeldumalt tegutseda.

 

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor 2017

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks